Gandia: Los comercios y establecimientos autorizados podrán abrir el próximo lunes 20 de abril

La Junta de Gobierno Local, a propuesta del departamento de Políticas Económicas y Comercio, aprobó ayer el cambio de apertura de festivo (para aquellos establecimientos autorizados), del domingo 19 de abril al lunes 20 de abril, festividad de San Vicente Ferrer.

La apertura el lunes próximo será voluntaria. El objetivo de acuerdo con la Consejería de Comercio es evitar que los productos de primera necesidad estén fuera del alcance de la ciudadanía dos días consecutivos.

 

===================================================================================================================

José Manuel Prieto Part, regidor secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia (Decret 4189, de 18/06/2019).
CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 d’abril de 2020, va adoptar, entre altres, l’acord del tenor literal
següent:
32.- Canvi d’obertura de festiu amb motiu de la situació actual provocada per la
Covid-19 (exp. 28986/2019).
Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor delegat de Polítiques
Econòmiques, Comerç, Industria i Innovació, de data 06 d’abril de 2020, en relació
amb aquest punt de l’ordre del dia i del tenor literal següent:
“Vist que la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
amb la RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges
i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020, va establir el 11 dies festius
d’obertura autoritzada.
Vist que per RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, del conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova el calendari de
festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a
l’any 2020. S’estableixen els dies: 20 d’abril, Sant Vicent Ferrer; i 5 d’octubre, Sant
Francesc de Borja-Fira de Gandia. (DOGV núm. 8703/2019, 23 desembre)
Vista l’aprovació per part de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en data 17 de
febrer de 2020 on queda aprovada l’ampliació d’1 festiu d’obertura autoritzada, per al
diumenge 19 d’abril de 2020.
Donada la situció actual per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que el declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situación de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19
Vista la resolució de 30 de març de 2020, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen les habilitacions per a
l’obertura comercial de diumenges i festius durant el període corresponent a la
Setmana Santa i Pasqua.
Segons allò establert al art.23.1.a) de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la
Comunitat Valenciana.
Per tot això i en exercici de les atribucions que tinc delegades, formule a la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia la següent,

PROPOSTA D’ACORD

ÚNIC.- Canviar l’obertura establerta per al dia 19 d’abril de 2020 al dia 20 d’abril de
2020”.

Codi Validació: 5227Y67PG4ASC62YQKJR6DCFQ | Verificació: https://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta transcrita sobre l’assumpte de referència.
I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc la
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa Presidenta de la
Junta de Govern de la Ciutat de Gandia.

Safor Press

Periódico Digital plural, libre. Defensor de los derechos humanos y fundamentales. Director: Ricardo Sánchez

También te puede interesar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies